Picture

Li Yongzheng / Ma Zhangdong

"Border 1", Video, 17. Min, 2019